Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DER LEDEN  

Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van Bestuur, Technische commissie, Accommodatiecommissie, Jeugdcommissie en Barcommissie. Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding te dragen.  

Artikel 2. De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vόόr 1 maart van het desbetreffende verenigingsjaar.  

Artikel 3. De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (die geen bestuurs-, of commissievergadering zijn), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.  

VERGADERINGEN  

Artikel 4. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.  

Artikel 5. Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 14 dagen vóór de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroepen bevoegd.  

Artikel 6. Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering  te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en / of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.

 Artikel 7. Een besluit van of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig met inachtneming van artikel 16 leden 9 en 10 van de statuten. Een uitzondering op deze regel geldt, indien zodanig besluit is genomen of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen- blanco stemmen daaronder niet begrepen- en naar aanleiding van een voorstel, ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.       

Artikel 8. De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vόόr de verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.  

Artikel 9. Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.    

COMMISSIES  

Artikel 10. De algemene vergadering kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissie, met uitzondering van de commissies welke door de algemene ledenvergadering zijn benoemd, kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.  

Artikel 11. De commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene ledenvergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.  

Artikel 12. Het bestuur benoemt een technische commissie, een accommodatiecommissie, een jeugdcommissie en een barcommissie telkens voor de duur van een jaar, bestaande uit een oneven aantal leden. Meerdere bestuursleden kunnen zitting hebben in dezelfde commissie.  

Artikel 13. De werkzaamheden van de in artikel 12 genoemde commissies worden vastgesteld door het bestuur. Deze worden omschreven in een reglement.  

BESLUITVORMING  

Artikel 14. Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat zijn, wordt tot stemming overgegaan.  

Artikel 15. Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven is het niet aangenomen.  

Artikel 16. In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de statuten en huishoudelijk reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden en leden van verdienste. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.  

BESTUUR  

Artikel 17. Een bestuurslid wordt benoemd voor de periode van twee jaar. De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 10 van de statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijdse ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt volgens het rooster had moeten aftreden.  

Artikel 18. In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. Ingeval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.  

Artikel 19. Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.   Artikel 20. Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c der statuten wordt gesteld op € 15.000.

VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR  

Artikel 21. Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van: namen en adressen van de in artikel 4 der statuten bedoelde personen. Presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur. De bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.  

AANMELDINGSFORMULIER   

Artikel 22. Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de statuten, dient vermeld te worden: naam, voornamen, volledig adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, geslacht, geboortejaar en datum. Deze persoonsgegevens worden opgenomen in de ledenadministratie van de vereniging ten behoeve van contributie-inning en het verstrekken van informatie over de verenigingsactiviteiten. De leden zijn verplicht wijzigingen in deze gegevens per omgaande door te geven aan de ledenadministratie. De vereniging kan de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en tevens verstrekken aan de KNLTB ten behoeve van de aanmelding als lid bij de tennisbond.    

PRIVACY BEPALINGEN  

Artikel 23. De vereniging gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kaderleden die vanwege hun functie toegang hebben tot het ledenbestand, hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. De vereniging zal het ledenbestand nooit verkopen of ter inzage geven aan derden, tenzij zij daar wettelijk toe verplicht is. De geheimhouding van persoonsgegevens en privacy zijn daarvoor gewaarborgd onder de privacyverklaring van ’t Kèperke. Voor de tekst van deze verklaring verwijzen wij naar onze website www.keperke.nl.  

Artikel 24. Onze vereniging is aangesloten bij de KNLTB waardoor verenigingsleden automatisch ook lid zijn van deze organisatie. De geheimhouding en bescherming van persoonsgegevens voor KNLTB-leden vallen onder de privacyverklaring van de KNLTB welke op hun site te vinden is.  

SLOTBEPALINGEN  

Artikel 25. Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.   Artikel 26. Aldus opgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 13 december 1982 en het laatst gewijzigd op 22 februari 2019