Bardienstregeling

De bardienstregeling is wat opzet betreft praktisch gelijk gebleven aan de regeling van voorgaande jaren.

Dit houdt in dat onder toezicht van blokhoofden ieder seniorlid verplicht is minimaal 2x per jaar en maximaal 4 uur per bardienst achter de bar (keuken) te moeten plaatsnemen.
Het bardienstrooster, geldig voor het komende seizoen, wordt u aangeboden en staat tevens vermeldt op de site. U dient daarbij wel via "mijn club" in te loggen als lid.
Tevens hangt dit rooster compleet ter inzage op het publicatiebord in het clubhuis.

 

 Wie doen bardienst ?

Alle seniorleden tot 67 jaar, met uitzondering van bestuurs- en commissieleden, worden minimaal eenmaal, maximaal tweemaal per jaar ingeroosterd. Voor leden die in gedurende het jaar 18 worden geldt dat zij in dat jaar hun IVA certificaat moeten halen. In het jaar dat ze 19 worden, gaat voor hen de bardienstplicht gelden. Zij kunnen vanaf het moment dat zij 18 jaar worden wél vrijwillig een bardienst overnemen, mits zij in het bezit zijn van het IVA certificaat.

 

Waaraan moet een barvrijwilliger voldoen ?

Elke barvrijwilliger die alcoholische drank schenkt dient te voldoen aan de eisen die de Drank- en Horecawet stelt.

Dit betekent dat deze moet beschikken over een getuigschrift "Sociale Hygiëne" of aantoonbaar een "Instructie Verantwoord Alcohol schenken" heeft gevolgd. Deze laatste instructie (IVA) kunt U via internet volgen. Het certificaat dat daarbij gehaald wordt is blijvend geldig en een kopie hiervan dient vanwege controles aanwezig te zijn in het clubhuis.

Voor het volgen van de instructie zie op deze website onder Bar / Intro.

 

Wat moet u met de bardienstregeling doen?

Allereerst in het bardienstrooster opzoeken wanneer u bardienst heeft.
Kijken op welk tijdstip U aanwezig moet zijn en wie op dat moment het blokhoofd van de week is.

Dit alles in uw agenda zetten en niet vergeten om er regelmatig in te kijken. Noteert u in ieder geval alvast het telefoonnummer van Uw blokhoofd.

 

Waarom een bardienstregeling?

Zoals U weet investeert onze vereniging jaarlijks forse bedragen om zowel de inrichting van ons paviljoen als de horeca-afdeling op hoog niveau aan de wensen van onze leden te laten voldoen. Om een en ander goed te laten functioneren zijn goede werkafspraken hierover noodzakelijk.

 

Waaruit bestaat de bardienstregeling?

- sleutelbeheer, inclusief alarm
- het financiële gebeuren
- horecagebeuren, dus het schenken, tappen, bakken, frituren etc.
- verlichting
- schoonmaken
- communicatie met blokhoofd / barcommissie

 

Wat houdt de bardienst in?

In de eerste plaats moet U er zelf voor zorgen dat u tijdig in het bezit komt van het geldmapje (hierin bevinden zich ook de sleutels en de alarmcode). Dit gebeurt aan de hand van een duidelijke afspraak met Uw blokhoofd.

Vervolgens zorgt U dat U met bovengenoemde geldmapje tijdig vóór aanvang van Uw bardienst in ons paviljoen aanwezig bent. U opent het paviljoen, schakelt het alarm uit, opent de terrasdeur , ontsteekt eventueel de verlichting en bedient de benodigde apparatuur van het horecadeel (denk ook aan het openen van de biertapleidingen). Uiteraard is dit afhankelijk van de vraag van de op dat moment aanwezige  bezoekers van ons paviljoen.

Op de tariefborden en in het kassasysteem staan duidelijk de actuele prijzen aangegeven. Daar de vereniging niet subsidieert moet U alles nauwkeurig met de besteller afrekenen. Dus geen rondjes van de bar!
Afrekening vindt plaats in contanten of per pin. 
Tijdens Uw bardienst behoort U de bar en keuken, inclusief serviesgoed, bestek, glaswerk etc. schoon te maken. Een volgende bardienst kan dan weer met een schone lei beginnen.

Bij het afsluiten van het paviljoen dient U ook alle verlichting, dus ook de baanverlichting, uit te schakelen.

​Vergeet ook niet alle deuren ( terrasdeur, binnenberging, barkast en glasdeuren naar de kleedkamers) af te sluiten.
Wij raden U uit veiligheidsoverwegingen aan, om bij het afsluiten ervoor te zorgen dat er nog anderen aanwezig zijn.
De laatste bardienst van de dag (door-de-weeks meestal ook de eerste) geeft het mapje met papiergeld en de sleutels in bij het blokhoofd. 

 

Het ruilen of verkopen van bardiensten

Allereerst is het ruilen van bardiensten strikt bedoeld voor noodsituaties, waarbij de volgende spelregels gelden:

U dient zelf tijdig actie te ondernemen voor het ruilen met een ander seniorlid. Beide leden moeten dit zelf vooraf aan hun desbetreffende blokhoofd melden.

In de kantine hangt op het prikbord de naam c.q.namen van de leden die tegen betaling van € 25  de bardienst over willen nemen. Ook op de site (onder Bar>Bardienst verkopen) is dit te vinden.

Indien u, om welke reden dan ook, beslist geen bardienst kunt of wilt doen, geef dit dan door aan onze ledenadministratie ([email protected]). Deze zal dit aantekenen in onze ledenadministratie en zal de contributie verhogen met een toeslag van € 50,=

Dit laatste geldt ook voor leden welke niet binnen de gestelde tijd hun IVA certificaat behalen.

 

Boetes

De boete bij het niet nakomen van de bardienstregeling is € 35. 

LET OP: U kunt zich niet zondermeer afmelden. Eventueel is het blokhoofd bereid mee te zoeken naar een geschikte vervanging, mits men dit minstens 48 uur voor aanvang van de desbetreffende bardienst kenbaar maakt.

 

Kort samengevat:

- ZELF bardienst doen!
- ZELF ruilen
- ZELF vervanging regelen ad € 25

- ZO NIET boete ad € 35

 

Tenslotte

Mocht U tijdens een van de toernooien als bardienst zijn ingepland, dan mag U aan dat toernooi meedoen. Als U voordat U de baan op moet met een ander seniorlid regelt dat hij/zij de bardienst voor U waarneemt dan is daar geen enkel bezwaar tegen.


De barcommissie wenst U een sportief en gezellig tennisseizoen en hoopt U regelmatig aan, maar als het nodig is ook achter de bar te ontmoeten.