Baanreglement

 

1. Gebruik van het tennispark

 • Binnen de tot het park behorende ruimtes, zoals tennisbanen, wandelpaden en paviljoen, mag geen gebruik gemaakt worden van fietsen of andere  vervoermiddelen. Fietsen en bromfietsen dienen in de daarvoor bestemde stalling, achter de toegangspoort aan de rechterzijde, te worden geplaatst en niet tegen de gevel van het clubhuis. De ingang van het park dient te worden vrijgehouden.   
 • Niet tennisspelende personen worden op de banen NIET toegelaten.
 • Ouders zijn verplicht toezicht te houden op hun kinderen.  De door kinderen veroorzaakte schade wordt op de ouders verhaald.
 • Verboden zijn verder alle handelingen die in strijd zijn met de goede orde, zoals het spelen van tennis buiten de banen en het beklimmen van het hekwerk. 
 • Senioren hebben toegang tot het paviljoen (kleedkamers, toiletten en baanverlichting) m.b.v hun ledenpasje. ​Dit dient wel hiervoor geactiveerd te zijn. Aanvragen voor activering bij [email protected]

  

2. Gebruik van de banen

 • De banen mogen niet gebruikt worden wanneer er  plassen op staan of anderszins duidelijk is dat ze niet geschikt zijn om op te spelen. Wanneer de netten zijn neergelaten, betekent dit eveneens dat de banen niet bespeelbaar zijn.
 • Gespeeld wordt in tenniskleding of trainingspak.
 • De banen mogen uitsluitend op daarvoor geschikte  tennisschoenen worden betreden. De schoenen mogen geen schade aan de banen veroorzaken; dit ter beoordeling van het bestuur.  
 • Indien bij aanvang bladeren en takjes op de baan liggen, dienen de spelers deze eerst te verwijderen.
 • Na het spelen moeten de banen gesleept worden en verder in goede staat worden achtergelaten.
 • ​Wanneer de banen vochtig zijn mag niet gesleept worden !
 • Het is niet toegestaan, glaswerk mee te nemen op de baan.
 • Gebruikte bekers, blikjes of flesjes moeten na de wedstrijden  van de banen worden verwijderd.
 • Men dient na het spelen de sleepnetten in de hoek van de baan terug te hangen en de poorten te sluiten bij het verlaten van de baan.  

  

3. Recht op banen

Bij onderstaande activiteiten zijn geen (of beperkt) banen  beschikbaar voor vrij tennis:

 * Landelijke- en districtscompetitie
 * Clubkampioenschappen
 * Dames- , heren- en mixavonden
 * Vriendschappelijke toernooien
 * Het open toernooi
 * Clubtrainingen
 * Jeugdkamp
 * Instapavonden Jeugd (vrijdagavond)
 * Overige door het bestuur aangegeven activiteiten, bijvoorbeeld wanneer de banen ter beschikking zijn gesteld aan derden. Dit zal tijdig via de website worden bekend gemaakt en in het afhangsysteem zullen de betreffende banen worden geblokkeerd.

Alle leden hebben gelijke rechten op alle banen tot 18.00 uur. Van 18.00 tot 20.00 uur hebben junioren en senioren voorrang op aspiranten. Vanaf 20.00 uur hebben senioren voorrang op aspiranten en junioren. Zij dienen zonodig ONVERWIJLD plaats te maken voor wachtende senioren, ook al is de speeltijd NIET verstreken.

 

4. Speeltijden

* Indien men een baan wil resereveren, dient dit vooraf via de clubapp te gebeuren.

* De speeltijd voor een enkelspel bedraagt 45 minuten en voor een dubbelspel 60 minuten.

* Na afloop van de speeltijd moet men EIGENER BEWEGING de baanverlaten tenzij er geen wachtenden zijn of deze   desgevraagd kenbaar maken dat zij geen gebruik wensen te maken van de baan.

* Als twee personen een enkelspel spelen en twee  “nieuwkomers” voegen zich daarbij om een dubbelspel te beginnen, mag dit NIMMER ten koste gaan van reeds wachtenden. De maximale speeltijd voor enkelspel blijft dan van toepassing.

     

5. Aansprakelijkheid

* Een ieder wordt geadviseerd geen waardevolle goederen mee te brengen.
* Voor beschadiging of verlies van eigendommen kan de vereniging geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen.
* Men is verplicht in geval van schade aan de banen, netten, netpalen, meubilair of andere eigendommen van de vereniging het bestuur terstond hiervan in kennis te stellen en de schade te vergoeden.
   


6. Tot slot…..

De leden van het bestuur, de jeugdcommissie, de barcommissie, de technische commissie en de beheercommissie hebben het recht een ieder, die zich niet aan voornoemd reglement houdt, dan wel het aanzien van de vereniging schaadt, van het park te doen verwijderen.