Bestuursreglement bardienst

BESTUURSREGLEMENT ‘ALCOHOL IN SPORTKANTINES’
Preambule
In overweging nemende dat:
 sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over
een bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’;
 in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen
beheer, aangesloten bij een door NOC*NSF erkende sportbond;
 de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een
horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling
alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
 het bestuursreglement regels bevat, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking
van alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben;
 in het bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen, die tot doel hebben
ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;
heeft het bestuur van tennisvereniging ’t Keperke het bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’
vastgesteld dan wel laten bekrachtigen door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging
Paragraaf 1 - Algemene bepalingen
Artikel 1 - Begripsbepalingen
1. Alcoholhoudende dranken:
 Onder zwak-alcoholhoudende drank dient het volgende te worden verstaan: bier, wijn en
gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
 Onder sterke drank dient te worden verstaan: gedistilleerd met minimaal 15% alcohol.
2. Sociale Hygiëne:
 Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening
houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis
van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord
alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en
sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
 Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante
regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende
bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke
voorzieningen van de inrichting.
3. Leidinggevenden:
Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevende. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in
het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, en staan als zodanig vermeld op de vergunning van
de vereniging. Zij geven onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden
in de sportkantine. Wijzigingen in leidinggevenden binnen uw vereniging dient u via een formulier
(link naar nog te ontwikkelen formulier) door te geven aan uw gemeente. Hier zijn geen kosten
aan verbonden.
4. Barvrijwilliger:
Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de
sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit
bestuursreglement.
Artikel 2 - Wettelijke bepalingen
Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden
nageleefd:
1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
2. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
3. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirantkoper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde,
veiligheid of zedelijkheid.
5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in
kennelijke staat van dronkenschap.
6. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van
dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.
Artikel 3 - Vaststellen en wijzigen
1. Het bestuur van ‘t Keperke heeft het bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’
vastgesteld dan wel laten bekrachtigen door de Algemene Ledenvergadering van de
vereniging.
2. Het bestuursreglement wordt ter toetsing voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een
nieuwe drank- en horecavergunning. Het bestuursreglement treedt gelijktijdig met de af te geven
drank- en horecavergunning in werking.
Paragraaf 2 - Sociaal Hygiënische bepalingen
Artikel 4 – Aanwezigheid leidinggevende, barvrijwilliger en afschrift reglement
1. Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd
ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een
barvrijwilliger die een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.
2. Het bestuursreglement alcohol in sportkantines van de sportvereniging of een kopie hiervan is
aanwezig in de sportkantine.
Artikel 5 - Huis- en gedragsregels
1. Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte
alcoholhoudende drank te gebruiken;
2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan
in de kantine of op het terras;
3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
 Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de
uitoefening van hun functie;
4. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen.
Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen
worden geweigerd.
5. Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0%
op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ‘Maak als
het kan een Bob-afspraak’.
6. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol
gedurende hun bardienst;
7. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’, en ‘meters bier’ zijn in de
kantine niet toegestaan;
8. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank
gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank;
9. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende
leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
Artikel 6 - Openingstijden en schenktijden
1. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:
 van maandag t/m zondag gedurende alle door de vereniging georganiseerde activiteiten.
2. Op de volgende tijdstippen wordt conform de gemeentelijke verordening alcohol geschonken:
 van maandag tot en met vrijdag na 17:00 uur tot 23:00 uur
 op zaterdag na 12:00 uur tot 21:00 uur
 op zondag na 12:00 uur tot 21:00 uur
Bij verenigings- of wedstrijdactiviteiten buiten deze schenktijden kan er onder voorwaarden
alcoholverstrekking plaatsvinden tijdens en tot 1,5 uur na deze activiteiten maar tot uiterlijk
01:00 uur.
Artikel 7 - Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcohol schenken voor barvrijwilligers
Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:
1. Barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud (advies NOC*NSF, wettelijke eis is 16 jaar);
2. Zij hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd;
3. Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;
4. Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger
van minderjarige verenigingsleden).
Een online instructie verantwoord alcoholschenken kunnen barvrijwilligers verkrijgen via de website
van een sportbond of via www.nocnsf.nl/IVA . Daarnaast kan een ter zake deskundige ook een
instructie geven aan barvrijwilligers. Een kopie van de certificaten IVA of een registratielijst van de
barvrijwilligers die de instructie gevolgd hebben dient in de kantine aanwezig te zijn.
Artikel 8 - Voorlichting
1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3) en huis- en gedragsregels worden goed
zichtbaar in de kantine opgehangen.
2. Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken van de STIVA. In deze
code staan regels omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.
Artikel 9 - Handhaving, klachtenprocedure en sancties
1. Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld
ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
2. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één
van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de
verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op
grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort
zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen
om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de
indiener van de klacht.
3. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen
bij de gemeente.
Paragraaf 3 - Paracommercie-bepalingen
Artikel 10 - Toegelaten horeca-activiteiten
1. De sportvereniging oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna onder 2.
en 3. bepaalde. De sportvereniging oefent geen horeca-activiteiten uit ten behoeve van
bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en
bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur ziet hierop toe.
2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van
personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken
zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de vereniging
aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de
sportvereniging binnen het kader van haar doelstelling.
4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de sportkantine en/of de
inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden
worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.
5. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling
vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit
artikel 10.
Aldus vastgesteld door het bestuur van tennisvereniging t Kèperke te Oud Gastel op
29 december 2014.
P. Gijzen (voorzitter) P. van Alphen (secretaris)